3d-kinnisvara.eu

Müügitingimused

 

Müügitingimused

 1. Müügitingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad Margus Nee klientide (edaspidi Klient või Tarbija) ja Margus Nee (edaspidi Müüja või ettevõtja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid Müüja hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.reklaamid.ee . Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a. kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Kodulehel võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte, nendel juhtudel on hetkel saadaolevad värvi/materjali valikud esitatud tootevaates. Tootepiltidel olev värvitoon ei pruugi 100% vastata tegelikkusele ja võib sõltuda arvuti konfiguratsioonidest.

2. Hinnakiri

2.1. Müüja poolt müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma postikuluta ning ei sisalda käibemaksu 20%. Müüja ei ole käibemaksu kohuslane ja seega ei ole toodetele lisatud käibemaksu.

2.2. Postikulu kuvatakse kliendile ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.

2.3. Postikulu sõltub tellitava kauba suurusest, kulleri valikust (kulleri hinnakirjast) ning on hinnavahemikus 3.00-105.50 €.

2.4. Juhul, kui tellimuses on esitatud rohkem kui üks kaubaühik, mille postikulu ületab 105.50 €, siis süsteem arvestab postikuluks automaatselt maksimaalse 105.50 €. Postikulu on kajastatud Ostukorvi lehel ja Müüja poolt esitatud tellimuse kinnitusel/arvel.

2.5. Klient kannab kõik arve tasumisega seotud kulutused.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Kassa“

3.3. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi

3.4. Järelmaksuga tooteid Müüja ei müü.

3.5. Enne „Vormista tellimus“ nupule vajutamist on võimalik Kliendil tellimust muuta.

3.6. Tellimus loetakse esitatuks kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse kinnitus koos tellimuse numbriga.

3.7. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse täitmist alustatakse, juhul kui Klient on kolme tööpäeva jooksul tasunud 100% tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuulunud summast Müüja arvelduskontole, kui pole kokku lepitud teisiti.

3.8. Järelmaksu tellimusi ei vormistata.

4. Tarneaeg

4.1. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul kui 100% tellimuse summast on laekunud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.2. Müüja kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.3. Pärast seda kui Kliendi tellimus on Müüjale saabunud ja komplekteeritud, antakse kaup üle kullerile ning toimetakse kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile, maksimaalselt 7 (seitsme) päeva jooksul.

4.4. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Müüjat koheselt.

5. Pretensioonide esitamise aeg ja kord

5.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

5.2. Kui tarbija taganeb finantsteenuse osutamise lepingust, tagastab finantsteenuse osutaja tarbijale taganemisavalduse kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.

5.3. Toote defekti ilmnemisel kohustub Klient teavitama Müüjat probleemist kahe kuu jooksul. Vastavalt VÕS § 56 lõikele 1 võib tarbija ehk Klient, sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.


 

5.4. Peale pretensiooni esitamist kohustub Müüja Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 14 päeva jooksul.

5.5. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote/detaili parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

5.6. Puudusega toote/detaili asendamise korral on Müüjal õigus nõuda Kliendilt puudusega toote/detaili tagastamist. Müüja kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja Müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda Müüjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

5.7. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Müüja keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

5.8. Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5.9. Ettevõtja kohustused tarbija poolsest taganemisest tulenevad VÕS § 56¹-st.

5.10. Ettevõtja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud

5.11. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea ettevõtja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5.12. Ettevõtja teeb käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas maksete tegemiseks tarbija, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks, ning tingimusel, et tarbijale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu või muud kulu.

5.13. Kui lepingu esemeks on asja üleandmine, võib ettevõtja käesoleva seaduse § 111 alusel keelduda käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tagasimaksete tegemisest seni, kuni tarbija on talle tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud. Ettevõtjal ei ole käesolevas lõikes nimetatud õigust juhul, kui ta on nõustunud lepingu esemeks olevale asjale ise järele tulema.

5.14. Kui lepingu esemena anti tarbijale üle asi, saadab tarbija ettevõtjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest asja tagasi või annab asja üle ettevõtjale või ettevõtja nimetatud isikule. Tarbijal ei ole käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud asja tagasisaatmise kohustust juhul, kui ettevõtja on nõustunud asjale ise järele tulema. Tarbija loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul.

5.15. Tarbija kannab talle lepingu esemena üleantud asja tagastamisega seotud otsesed kulud.

5.16. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tarbija ei vastuta asja väärtuse vähenemise eest juhul, kui ettevõtja ei ole vastavalt käesoleva seaduse § 54 lõike 1 punktidele 12 ja 13 juhtinud tarbija tähelepanu taganemisõiguse olemasolule.

5.17. Kui tarbija kasutab taganemisõigust pärast käesoleva seaduse § 55 lõikes 3 või § 551 lõikes 6 nimetatud avalduse esitamist, hüvitab tarbija ettevõtjale lepingu täitmisena üleantu väärtuse proportsionaalselt üleantuga ajani, mil tarbija lepingust taganes, võttes arvesse lepingu kogumahtu. Üleantu väärtus määratakse lepingus kokku lepitud koguhinna alusel. Kui lepingujärgne hind on ebamõistlikult suur, arvutatakse üleantu väärtus turuhinna alusel.

5.18. Lepingu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine, muu kestva soorituse tegemine või vee, gaasi, elektri või soojuse müük ühendusvõrgu kaudu, ei ole tarbija kohustatud ettevõtjale hüvitama taganemistähtaja jooksul üleantu väärtust, kui: 1) ettevõtja ei ole tarbijale andnud teavet vastavalt käesoleva seaduse § 54 lõike 1 punktile 12, 13 või 15 või kui tegemist on finantsteenusega vastavalt käesoleva seaduse § 541 lõike 1 punktile 12 või 2) tarbija ei ole sõnaselgelt taotlenud käesoleva seaduse § 55 lõike 3 või § 551 lõike 6 kohaselt teenuse osutamise, muu kestva soorituse tegemise või vee, gaasi, elektri või soojuse ühendusvõrgu kaudu müümise alustamist taganemistähtaja jooksul.

5.19. Lepingu puhul, mille esemeks on digitaalse sisu üleandmine, ei ole tarbija kohustatud ettevõtjale hüvitama üleantu väärtust talle taganemistähtaja jooksul edastatud digitaalse sisu eest, mida ei edastatud füüsilisel andmekandjal, kui: 1) tarbija ei ole andnud eelnevat sõnaselget nõusolekut digitaalse sisu edastamise alustamiseks enne käesoleva seaduse § 56 lõikes 1 sätestatud 14-päevase tähtaja lõppu; 2) tarbija ei ole kinnitanud asjaolu, et nõusoleku andmisega kaotab ta oma taganemisõiguse, või 3) ettevõtja ei ole andnud tarbijale käesoleva seaduse § 55 lõikes 2 nimetatud kinnitust.

5.20. Taganemisest tulenevad ettevõtja nõuded tarbija vastu piirduvad käesolevas paragrahvis ja § 561 lõikes 3 sätestatuga.

5.21. Lepingutingimus, mis raskendab taganemisõiguse kasutamist, eelkõige kokkulepe, millega taganemine seotakse käsiraha või leppetrahvi maksmisega, on tühine.

5.22. Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (VÕS § 54 lg 1 p 18).

5.23. Tarbijal on võimalus pöörduda kohtuvälise kaebuse ja vaidluse lahendava organi poole (VÕS § 54 lg 1 p 22).

NB! Informatsioon tarbijavaidluste komisjoni kohta on leitav järgneval leheküljel: http:// tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon

   

 

Powered By OpenCart
Reklaamid.ee © 2024
Birmingham Web Development
Contact Us